Regulamin Sklepu Internetowego papierowykrol.pl
Data publikacji: 01.07.2020r.
Kontakt ze Sklepem: kontakt@papierowykrol.pl

1. Postanowienia ogólne

Terminy i definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sklepie – należy przez to rozumieć administratora serwisu C-olor Małgorzata Łabędź-Król NIP: 8811485024.
Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym papierowykrol.pl prowadzony przez Sklep, zajmujący się sprzedażą detaliczną;
Sprzedawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadająca aktywne konto na portalu prowadzonym przez Sklep;
Zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu w celu dokonywania zakupów Towaru;
Danych Osobowych – należy przez to rozumieć podane dobrowolnie i samodzielnie przez Zamawiającego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu określonym w Regulaminie;
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu;
Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu.
Towarze – należy przez to rozumieć produkty oferowane w ramach Serwisu;
Oferta– należy przez to rozumieć propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
Zamówieniu- należy przez to rozumieć rzecz będącą przedmiotem Oferty;
Transakcji– należy przez to rozumieć procedurę zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towaru w ramach Serwisu
Próbkach– należy przez to rozumieć Zamówienie realizowane przy użyciu kodu PRÓBKI lub gdy wynika to ze specyfikacji produktu. Próbki są to gotowe produkty, w których nie ma możliwości dokonywania zmian czy też personalizacji.

2. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin przedstawia warunki świadczenia usług przez Sklep.
 2. Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Sklep świadczy usługi jedynie na podstawie niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą być zgłaszane Sklepowi.
 5. Podstawą do realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania Zamówienia oraz opłacenie Zamówienia poprzez przelew w ciągu 2 dni roboczych.
 6. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer Zamówienia.
 7. Sklep po otrzymaniu 100% należności za zakupione produkty w ciągu 2 dni roboczych przystępuje do realizacji Zamówienia.
 8. Sklep przyjmuje Zamówienia pod adresem papierowykrol.pl 24 godziny na dobę w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00 oraz soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu Zamówienia.
 9. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych Towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i Towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy od Towarów przedstawionych na zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Różnica taka wynika głównie z różnych kalibracji monitorów komputerowych.
 10. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 11. Zamawiający nabywa Towar z koniecznością uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. Po wybraniu Towarów (dodanie do Koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy z Użytkownikiem.
 12. Z chwilą nabycia Towaru, Zamawiający zawiera umowę, której przedmiotem są Towar oferowany w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 13. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
  1. Procesor 1000 MHz;
  2. Pamięć RAM: 512 MB;
  3. Dostęp do Internetu, którego minimalna przepustowość powinna wynosić 1 Mb
  4. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową
 14. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 15. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 16. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy i inne, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

3. Ochrona Danych Osobowych

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Zamawiający, przy złożeniu Zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Sklep, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), udostępnianych przez Zamawiając za pośrednictwem Serwisu jest Sklep, zbiór ten podlega rejestracji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Sklep przetwarza Dane Osobowe Zamawiającego w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sklep ma prawo weryfikować Dane Osobowe przekazywane przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Każde złożone Zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego ze Sklepem może być utrudniona (czas odpowiedzi może się wydłużyć).
 3. Minimalna liczba Zamówienia jest określona przy każdym produkcie na sklepie internetowym.
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji Towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej akceptacji całego Zamówienia drogą e-mail.
 5. Zamawiający jest zobowiązany samodzielnie przesłać informacje drogą e-mail do zamówionych produktów, chyba że zostało to uzgodnione inaczej ze Sklepem.
 6. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego Zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony Towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer Zamówienia.
 7. Termin płatności za zamówiony Towary wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Inaczej Zamówienie zostaje anulowane.
 8. Przy składaniu Zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku czas oczekiwania na Zamówienie może się wydłużyć.

5. Serwis Próbkowy

 1. Sklep wysyła Próbki produktów.
 2. Próbki są wyceniane indywidualnie zgodnie z potrzebami Kliena, które można przesłać na kontakt@papierowykrol.pl.
 3. Wysyłka próbek jest darmowa. Próbki są wysyłane kurierem InPost.

6. Usługa Projektu Indywidualnego

 1. Usługa projektu indywidualnego jest usługą płatną, według aktualnej oferty Sklepu.
 2. Zamówienie usługi projektu indywidualnego nie jest jednoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu graficznego na Zamawiającego.
 3. Projekty są wykonywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia w Sklepie.
 4. Wszystkie prawa do projektów indywidualnych wykonywanych według wytycznych Zamawiających należą do Sklepu.
 5. Sklep nie udostępnia Zamawiającemu plików graficznych, a jedynie podgląd projektu w celu akceptacji.
 6. Usługa projektu indywidualnego nie jest usługą zakupu projektu w formie plików. Realizowana jest ona jedynie w celu wykonania przez Sklep produktów z grafiką dostosowaną do indywidualnych potrzeb Zamawiającego
 7. Koszt wykonania wybranych produktów jest dodatkowo płatny i wyceniany indywidualnie.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wykorzystywania projektów przygotowywanych według wytycznych Zamawiającego w celach komercyjnych (do sprzedaży w ramach prowadzenia działalności).

7. Usługa korekty graficznej

 1. Zamawiający ma możliwość wyboru dodatkowej, płatnej usługi korekty graficznej.
 2. Usługa korekty graficznej jest usługą nieobowiązkową, wybieraną samodzielnie przez Zamawiającego po kontakcie ze Sklepem.
 3. Usługa korekty graficznej polega na poprawieniu przez grafika edycji wskazanej przez Zamawiającego. Grafik sprawdza również edycję stylistycznie, językowo i gramatycznie. Na życzenie Zamawiającego grafik umieszcza w edycji rebus, według sugestii Zamawiającego.
 4. Wszelkie inne poprawki, wykraczające poza umieszczenie rebusu, kwalifikują się jako usługa projektu indywidualnego.
 5. Aktualna cena dodatkowej nieobowiązkowej usługi korekty graficznej jest zawsze podawana po kontakcie ze Sklepem.
 6. Zamawiający ma możliwość rezygnacji z wyboru usługi korekty graficznej jeśli jeszcze usługa nie została wykonana przez Sklep.

8. Realizacja Zamówienia/Płatność

 1. Realizacja Zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po dokonaniu płatności w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru Zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.
 2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.
 3. Zaproszenia ślubne są realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem i dokonaniu płatności bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu.
 4. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu akceptacji przez Zamawiającego projektu zaproszenia i/lub innych produktów poprzez system Sklepu lub zaakceptowania przez Zamawiającego projektu przesłanego przez Sklep.
 5. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia w powyższym terminie przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji Zamówienia.
 6. Całe Zamówienie złożone na jeden adres wysyłane jest jedną paczką. Zamawiający pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów, z wyłączeniem Zamówień dotyczących Próbek.
 7. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierską nie wlicza się do czasu realizacji Zamówienia.
 8. W przypadku niedostarczenia paczki (w przeciągu 10 dni roboczych od akceptacji projektów), Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru Zamówienia.

9. Zwrot Towaru

Zamawiający ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Czyt. punkt 11 regulaminu.

10. Dostawa i koszty wysyłki

 1. Zamówione produkty dostarczamy na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Zapłata jest zawsze sumą kwoty za zakupione produkty i koszt wysyłki.
 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 4. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:
  1. Przesyłka kurierska InPost – 19 zł brutto
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 6. Czas dostawy przesyłki nie wlicza się w czas realizacji zamówienia i wynosi zwykle 1 dzień roboczy.
 7. Sklep nie wysyła przesyłek za pobraniem.
 8. Towar wysyłany od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
 9. Towar jest zawsze starannie zapakowany.

11. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Pismo zawierające odstąpienie od umowy powinno zostać przesłane na adres e-mail: kontakt@papierowykrol.pl
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt podlegający zwrotowi powinien być odesłany w nienaruszonym stanie.
 5. Sklep gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Wszelkie zwroty produktów prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@papierowykrol.pl
 8. Zwrot kosztów nie obejmuje Towarów personalizowanych. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).

12. Reklamacje

 1. Przy reklamacji Towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail kontakt@papierowykrol.pl, podając w tytule wiadomości numer Zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz wysłać zamówiony Towar na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć Towar tak, aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu.
 2. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
 3. Zwrot ceny zakupionego Towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego Towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

13. Gwarancja

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 25 grudnia 2014 roku o prawach konsumenta (U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Sklep zastrzega, iż zdjęcia Towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji.

14. Rachunki i faktury

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek.
 2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury.

15. Rozstrzyganie sporów

 1. Zamawiający, będący konsumentem ma moż­li­wo­ść sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń. Między in­ny­mi, ma on moż­li­wo­ść:
  1. Zwró­ce­nia się do sta­łe­go po­lu­bow­ne­go są­du kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wy­ni­kłe­go z za­war­tej umowy sprzedaży,
  2. Sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy po­wia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wy­ch za­dań na­le­ży ochro­na kon­su­men­tów(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  3. Bardziej szcze­gó­ło­wy­ch in­for­ma­cji na te­mat po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, Konsument mo­że szu­kać na stro­nie in­ter­ne­to­wej https://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument mo­że rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra do­stęp­na je­st pod ad­re­sem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dą­żą­cy­mi do po­za­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru do­ty­czą­ce­go zo­bo­wią­zań umow­ny­ch wy­ni­ka­ją­cy­ch z in­ter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.
 3. Jeżeli Zamawiającym jest Przedsiębiorca, wszelkie powstałe spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.

16. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Zamawiający wyraża zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 2. Zamawiający może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu: papierowykrol.pl
 3. Sklep zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, logotypy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Sklepu.
 4. Zmiana danych teleadresowych Sklepu, zmiana danych Sklepu wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Sklep poinformuje Zamawiającego o zmianach danych teleadresowych na 7 dni przed ich dokonaniem, a o zmianach wskazanych w ust. 4 niezwłocznie, gdy staną się prawnie skuteczne.
 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.
 8. Sklep ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Zamawiający jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść.

załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Podany przez Sklep

Ja …………………………………………………………………………………………………..niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów z oferty sklepu internetowego papierowykrol.pl

Poz. 1 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 2 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 3 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 4 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 5 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 6 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 7 ………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………

Adres:
………………………………………………………………………………………………

Podpis:
………………………………………………………………………………………………

Data:
………………………………………………………………………………………………